در ادامه برخی از نتایج آزمایشگاهی محصولات آهوتا قرار گرفته است.
تمامی محصولات آهوتا دارای برگه آزمایشگاه و ضمانت نامه بازگشت وجه می باشند.

نتیجه آزمایش عسل چندگیاه

برگه آزمایش عسل چندگیاه نتیجه آزمایش عسل آویشن

برگه آزمایش عسل آویشننتیجه آزمایش عسل کنار

برگه آزمایش عسل کنارنتیجه آزمایش عسل اکالیپتوس

برگه آزمایشگاه عسل اکالیپتوس

نتیجه آزمایش عسل مرکبات

برگه آزمایشگاه عسل مرکبات