مغرها همه گرم و خشک و عسل گرم و تر است هم برای تقویت اسپرم و تخمک مفید است هم برای ناراحتی های گوارشی که ناشی از سردی معده می باشند.