طبع مغزهای آجیلی گرم و خشک و طبع عسل گرم و تر می باشد. این معجون برای افرادی که از سردی معده و رحم رنج می برند بسیار مناسب است. همچنین برای تقویت اسپرم و تخمک نیز بسیار مؤثر می باشد.