درمان سرطان با عسل طبیعی حقیقت دارد؟

آیا درمان سرطان با عسل امکان پذیر است؟ آیا می‌توان آن را به عنوان درمانی طبیعی برای سرطان در نظر گرفت یا تنها برای پیشگیری از ابتلا به آن مصرف می‌شود؟ دانشمندان اثرات ضد جهش‌ زایی و ضد توموری عسل را بررسی کرده و پاسخ‌های زیر را به ما ارائه نموده‌اند.

توسعه صنایع غذایی مانند یک شمشیر دو لبه است. این امر باعث خوشمزه‌تر شدن و راحتی طبخ مواد غذایی شده، اما از طرف دیگر، برخی اجزای مضر را نیز از طریق این غذاهای خوشمزه وارد سیستم گوارشی ما کرده است. مواد موتاژنیک (جهش‌زا) بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق افزایش جهش در ساختار ژنتیکی عمل می‌کنند. به عنوان مثال، در حین کباب کردن یا سرخ کردن غذاها، آمینه‌های هتروسیکلیک مانند Trp-p-1 (۳-آمینو-۱،۴-دی‌متیل-۵اچ-پیریدول [۴،۳-ب] ایندول) بوجود می‌آیند. بوسیله روش‌های طبیعی می‌توان با این گونه مواد مبارزه کرد.

ویدئو درمان سرطان با عسل طبیعی حقیقت دارد؟

درحال بارگذاری...

خاصیت ضدجهش‌زایی عسل

تأثیر عسل بر مواد جهش‌ زا در سال ۲۰۰۲ در مقاله «اثر ضد جهش‌ زایی انواع عسل و قند در برابر Trp-p1» مورد مطالعه قرار گرفته و در نشریه کشاورزی و شیمی غذا منتشر شد.

خاصیت ضد جهش‌ زایی عسل‌ها از ۷ منبع گل مختلف، اقاقیا، گندم سیاه، گیاه آتش، سویا، توپلو و توت کریسمس در برابر Trp-p-1 از طریق آزمایش Ames سنجیده شده و با نتایج مربوط به شبه قند و قندهای آزمایش شده بصورت تنها مقایسه شد.

تمام عسل‌ها مهار قابل توجه جهش‌ زایی Trp-p-1 را نشان دادند. مشخص شد که گلوکز و فروکتوز نیز به اندازه عسل ضد جهش‌ زا هستند و ضد جهش‌ زایی آن‌ها نسبت به مالتوز و ساکارز بیشتر است. نیگروز یکی دیگر از قندهای موجود در عسل، دارای خاصیت محافظتی ایمنی بود.


عسل طبیعیبدنبال عسل طبیعی و خام هستید؟

عسل طبیعی را همراه برگه آزمایشگاه بصورت مستقیم از زنبوردار تهیه کنید!

عسل طبیعی میخواهم!  09152555501- 05836242521

 

درمان سرطان با عسل
درمان سرطان با عسل

چه نوع عسل‌هایی دارای خاصیت ضدجهش‌زایی هستند؟

نه تنها زنبور عسل اروپایی باعث خاصیت ضد جهش‌ زایی عسل می‌شود، بلکه «عسل زنبورهای بدون نیش در منطقه غرب آمازون در اکوادور نیز که بوسیله گونه D7 ساکارومایسیس سرویسیا آزمایش شدند نیز خاصیت ضد جهش‌ زایی از خود نشان داده و در تمام بازه‌های غلظت مورد آزمایش، جهش‌ زایی را مهار کردند».

درمان سرطان با عسل در تحقیقات

* عسل در موش‌های CBA مبتلا به فیبروسارکومای ناشی از آدنوکارسینوما و موش‌های Y59 مبتلا به آدنوکارسینومای کولون، درون کارسینومای خودبخودی پستان اعمال شد تا اثر ضد متاستازی عسل و وضعیت احتمالی فعالیت ضد توموری آن مورد مطالعه قرار بگیرد. این یافته‌ها نشان می‌دهند که عسل، سیستم ایمنی را فعال می‌کند و مصرف عسل می‌تواند از لحاظ پیشگیری از سرطان و متاستاز مفید باشد. محققان این مقاله همچنین گفتند که عسل مصرف شده بصورت خوراکی، پیش از تلقیح سلول تومور، ممکن است بر انتشار تومور تأثیر داشته باشد.

* همان گروه از محققان، اثر عسل بر رشد تومور، فعالیت متاستازی و القای مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده در مدل‌های تومور موش‌ها (کارسینومای پستان و کولون) را مورد بررسی قرار دادند. زمانی که عسل پیش از تلقیح سلول تومور بکار برده شد، اثر ضد متاستازی چشمگیری مشاهده گردید. همچنین اثر ضد تکثیری عسل در سلول‌های سرطان کولون را می‌توان بوسیله خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی آن توجیه نمود.

مطالعه  درمان یبوست با عسل طبیعی

* عسل در مقابل سلول‌های HCT-15 و HT-29 سرطان کولون ارزیابی شده بوسیله آزمایش ۳-(۴،۵-دی‌متیل‌تیازول-۲-yl)-۲، ۵-دی‌فنیل تترازولیوم برم (MTT)، پتانسیل ضد تکثیری از خود نشان داد. تجزیه و تحلیل جریان سیتومتری، افزایش انباشتگی هسته هیپودی‌پلوئید در فاز sub-G(1) چرخه سلول را نشان داد که نشان دهنده مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده (آپوپتوز) است. عسل سیگنال آپوپتوتیک را از طریق تخلیه اولیه تیول‌های غیرپروتئینی میان سلولی ارسال نمود و در نتیجه پتانسیل غشای متوکندریال (MMP) را کاهش و تولید گونه‌های واکنش‌پذیر با اکسیژن (ROS) را افزایش داد.

نوعی افزایش شکست زودتر لایه چربی در در سلول‌های تحت درمان، در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. مرگ سلولی ناشی از عسل، با تنظیم p53 و تعدیل ظهور پروتئین‌های مفید و ضد مرگ سلولی همراه بود. القای مرگ سلولی بیشتر با استفاده از معیار از هم گسیختگی DNA و لکه‌گذاری YO-PRO-1 تحقق یافت.

نتایج این تحقیق، عسل را به عنوان گزینه محتمل جهت القای مرگ سلولی از طریق ROS و مکانیزم‌های وابسته به میتوکندری در سلول‌های سرطان کولون نشان دادند. این موضوع، عسل را به عنوان یک عامل شیمی‌درمانی بالقوه در مقابله با سرطان کولون معرفی می‌کند.

* نشریه پیشگیری از سرطان آسیا پاسیفیک، در سال ۲۰۱۲ تحقیق «عسل‌های گلام و نناس از طریق اعمال آسیب DNA و القای مرگ سلولی در زمان رفع التهاب، از تکثیر سلول‌های HT-29 سرطان کولون جلوگیری می‌کنند» را منتشر کرد.

عسل طبیعی

* مصرف خوراکی عسل توسط موش‌ها، موجب اثرات ضد توموری و ضد متاستازی چشمگیری شد. سنجش تجربی خواص ضد توموری عسل با استفاده از ۵ گونه از موش‌ها و تومور‌های مرتبط با این موش‌ها انجام شد. همچنین بر اساس تحقیق «خواص ضد توموری عسل» منتشر شده در نشریه ووپروسی انکولوژی در سال ۱۹۹۰، عسل، خواص ضد توموری ۵-فلوئورواوراسیل و سیکلوفسفامید را تشدید نمود.

* در تحقیق دیگری، اثر ض دتوموری عسل در مقابل سرطان مثانه بصورت آزمایشگاهی و درون بدن موش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، عسل عامل مؤثری برای مهار رشد خطوط سلولی متفاوت سرطان مثانه در محیط آزمایشگاه است. همچنین در صورت بکارگیری درون محل آسیب یا مصرف خوراکی در مدل‌های موشی کاشت سرطان مثانه MBT-2 نیز موثر است.

* سه نوع عسل اسپانیایی القا کننده مرگ سلولی بصورت وابسته به زمان و غلظت، بعلاوه عسل‌هایی با مقدار مواد فنولی بالاتر مانند عسل خلنگ (علف جارو) و عسل چند گیاه، مؤثرترین عسل‌ها در القای مرگ سلولی در سلول‌های HL-60 بودند. اگرچه، این عسل‌های گونه‌های واکنش‌پذیر با اکسیژن (ROS) تولید نکردند و N-استیل-L-سیستین (NAC) نتوانست مرگ سلولی ناشی از عسل را در سلول‌های HL-60 مسدود نماید.

این داده‌ها تأیید می‌کنند که عسل‎‌ها باعث مرگ سلولی در سلول‌های HL-60 از طریق مسیرهای مرگ سلولی وابسته به ROS می‌شوند، که نشان دهنده این است که اثرات ضد تکثیری و القای مرگ سلولی عسل، با توجه به منشأ گلی و مقدار مواد فنولی آن متغیر است.

مطالعه  درمان تبخال با عسل خام

* سیاپارا و همکارانش تأثیر عصاره‌های عسل یونانی (عسل‌های آویشن، کاج و صنوبر) بر فعالیت استروژنیک و قابلیت زیست سلولی سلول‌های سرطان پستان (MCF-7)، اندومتری (ایشی‌کاوا) و پروستات (PC-3) را مورد بررسی قرار دادند.

عسل آویشن قابلیت زیستی سلول‌های ایشی‌کاوا و PC-3 را کاهش داد، در حالی که عسل صنوبر باعث تحریک سلول‌های MCF-7 شد. این محققان نتیجه‌گیری کردند که تنظیم فعالیت استروژن، با مقدار فنولی غنی عسل یونانی ارتباط دارد و اظهار کردند که رژین سرشار از آویشن می‌تواند از فرآیندهای مرتبط با سرطان در سلول‌های سرطان پستان، پروستات و اندومتری جلوگیری نماید.

اثرات ضد تکثیری، القای مرگ سلولی و ضد توموری عسل بر خطوط سلولی سرطان کلیه انسان (ACHN) نیز مورد مطالعه قرار گرفت. عسل، قابلیت زیست سلولی در سلول‌های بدخیم را بصورت وابسته به غلظت و زمان کاهش داد. عسل همچنین مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده سلول‌های ACHN را به شیوه وابسته به غلظت تشدید نمود. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که عسل از طریق القای مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده، ممکن است باعث مرگ سلولی در سلول‌های ACHN شود.

عسل جنگلی جمع‌آوری شده از شکوفه‌های درختان توسط زنبورهای عسل وحشی که در جنگل‌های استوایی نیجریه زندگی می‌کنند، عملکرد ایمنی و فعالیت ضدتوموری را در موش‌ها افزایش داد.

عسل توالانگ تولید شده در مالزی دارای خاصیت ضدت وموری بر روی خطوط سلولی OSCC و HOS است و اثرات زودهنگام مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده (آپوپتوز) و اثرات ضد توموری در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان سینه را نشان می‌دهد. عسل توالانگ باعث القای مرگ سلولی شده و باعث اختلال در توان غشای میتوکندری خطوط سلولی سرطان سینه و دهانه رحم شده و همچنین از تشکیل فیبروبلاست‌های کلوئیدی اولیه در انسان جلوگیری می‌کند.

عسل مانوکا دارای فعالیت ضدتکثیری بر روی سه خط سلول سرطانی مختلف، یعنی سلول‌های سرطان ملاومای موش‌ها (B16.F1) و کارسینومای کولورکتال (CT26) و نیز سرطان سینه انسانی (MCF-7) در محیط آزمایشگاهی است.

عسل درمانی

نتیجه‌ گیری درباره خواص عسل در درمان سرطان

مصرف عسل به دلیل خاصیت بهبود عملکرد سیستم ایمنی و جلوگیری از تکثیر و رشد سلول‌های سرطانی، ریسک کلی ابتلا به سرطان را بطور کلی کاهش داده و توانایی بدن در مبارزه با سرطان را بهبود می‌بخشد.

عسل جهت استفاده در درمان سرطان توصیه شده و تحقیقات نشان داده‌اند که عسل، قابلیت سلول‌های تومور در نابود کردن یکدیگر را تسهیل نموده و بدین ترتیب از رشد سلول‌های سرطانی بخصوص جلوگیری می‌کند. اگرچه جهت اثبات تأثیر مستقیم عسل، به تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد، در درمان سرطان نیاز به انجام سنجش‌ها و آزمایشات بالینی بیشتری وجود دارد.

نظریات مطالعات بالینی و آزمایشگاهی

مصرف منظم عسل منجر به افزایش مقدار پلاکت خون و بهبود مقدار گلبول‌های سفید خون می‌گردد که همه این موارد به بهبود عملکرد سیستم ایمنی منجر می‌شوند.

نظر شما درباره درمان سرطان با عسل طبیعی چیست ؟

4.5/5 ( 16 نظر )

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با آهوتا